کاشت و داشت و برداشت سبزیجات و صیفیجات

کاشت نشا و داشت و برداشت سبزی روش‌های کشت نشاء سبزی : نشاها را می‌توان به‌صورت‌های زیر کاشت نمود: مربع مستطیل: فاصله ردیف بیشتر از فاصله بوته است. مربع: فواصل با هم مساوی‌اند. مثلثی: کاشت به‌صورت متناوبی انجام می‌گیرد به‌طوری که ردیف دوم نشاء در جای خالی ردیف اول کاشت می‌شود و در نتیجه فضای […]

بستن
مقایسه