سبزی شوید

شوید سبزی فصل خنک است و آب و هوای خنک را می پسندد. در مناطقی با زمستان های نه چندان سرد که در طول زمستان یخبندان در آن دیده نمی شود، شوید در پائیز و زمستان کشت می شود اما در مناطق سردتر این گیاه را باید در بهار کشت کرد…..

بستن
مقایسه