کاشت و پرورش سیر

مشخصات گیاهشناسی.نکات مهم.- خاک و تهیه بستر کاشت سیر.- نحوه کاشت سیر.- زمان برداشت.بلوغ سیر:. ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی.- سیر را چقدر و چگونه باید خورد؟.مقدار مصرف سیر.آفات گیاه سیر.- مشخصات و علایم ظاهری.زیان آفت.- روشهای کنترل .

بستن
مقایسه