کاشت داشت و برداشت گیلاس

تکثیرِ درختِ گیلاس .کاشتِ درختِ گیلاس .هرس کردنِ درختِ .عوارض سموم .قیم .هرس .کود دهی .افات وبیماری های گیلاس (افات مبارزه فیزیکی سرخرطومی گیلاس کرم سفید ریشه. سوسک شاخک بلند رزاسه .کنه قرمز. خسارت. )مبارزه. مبارزهشانکر باکتریایی درختان گیلاس .پوسیدگی ریشهو….

بستن
مقایسه