کاشت داشت و برداشت انجیر

تاریخچه واهمیت اقتصادی محصول -دستورالعمل کاشت انجیر دیم – الف – نیازهای اکولوژیک -دستورالعمل برداشت -علف های هرز وبیماری های مهم درختان انجیر-آفات مهم-کود مورد نیاز باغات انجیر دیم

بستن
مقایسه