پرورش و کاشت درخت کنار تمام مراحل ( خواص کنار )

روشهای تکثیر و کاشت کنار – تکثیر به وسیله بذر – پیوند کنار – زمان پیوند -سرشاخه کاری -زمان کاشت نهال کنار -زمان هرس کنار – تغذیه و کود دهی- آبیاری -کنترل علفهای هرز -ریزش میوه آفات و بیماریها و روشهای برداشت کنار

  • خانم انصاری
  • خرداد 9, 1396
بستن
مقایسه