کاشت داشت و برداشت بادام

اهمیت اقتصادی بادام در ایران و جهان -مشکلات بادام کاری در ایران – انواع بادام -شرایط کاشت -اراضی مناسب – خاک مناسب -نیازهای اکو لو ژ یکی بادام -عملیات قبل از احداث باغ -آماده سازی زمین -عملیات در سطح زمین – فصل گلدهی -سال آوری -مراقبت از درخت -هرس درخت بادام -برداشت -فواید بادام -فواید روغن بادام

بستن
مقایسه