کاشت ، پرورش و آبیاری بذر شلغم به صورت کامل در مزرعه و در منزل ، در گلدان

کاشت بذر شلغم در کشت بهاری حاصل خوب ونتیجه مؤثر داده است شلغم درتمام خاکها نتیجه خوب داده است، ولی درداخل افغانستان خصوصاَ ولایت کابل واطراف آن در ولایات گرم سیر مانند ننگرهار ، لغمان ، کنر  زمین بعد از زهکشی عمیق درخاکهای لوم ، سلت لوم نتیجه خوب داده است . برای کشت خزانی  […]

بستن
مقایسه