درخت گردو

تاریخچه . طبقه بندی گیاهی پراکنش جغرافیایی ارقام سطح زیر کشت در جهان و ایران . عملکرد در جهان ایران. نیازهای اکولوزیکی(اب و هوا . بارندگی. خاک). کاشت و فاصله ان. هرس درختان بارده. تنک کردن. ابیاری .گل دهی. گرده افشانی. رشد ونمو. میوه. پیوند زدن. برداشت .خواص درمانی گردو و ………

بستن
مقایسه