کاشت ، داشت و برداشت مرکبات با جزئیات

شرایط محیطی مورد نیاز مرکبات – عوامل محیطی ( دما نور موقعیت محل خاک ) تهیه نهال -روش‌های کاشت (روش مربعی روش مستطیلی روش مثلثی و لوزی روش داربستی )پیاده کردن نقشه باغ و تهیه محل کشت -کاشت نهال و هرس اولیه -عوامل اقتصادی -مقدار نیاز بازار – پسند بازار -فاصله محل تولید تا بازار

بستن
مقایسه