کاشت داشت و برداشت باقلا

کاشت داشت و برداشت .انتخاب زمین .بافت خاک .عمق خاک .مقدارآب موجود .تناوب زراعی .رقم.آماده سازی بستر بذر تعیین نیاز غذایی کودهای قبل از کاشت .تاریخ کاشت. مقدار بذر و آرایش کاشت. عمق کاشت .آبیاری .مبارزه شیمیایی با علفهای هرز .وجین علف های هرز.کود سرک و محلول پاشی .مبارزه با آفات .زمان برداشت حمل و نقل وانبارداری باقلا

بستن
مقایسه