رز مینیاتوری و ساناز

رز مینیاتوری

رز مینیاتور (نام انگلیسی: Miniature Roses نام علمی: Rosa chinensis  ) مانند رزهای معمولی از خانواده گل سرخیان و شامل درختچه های کوچک با برگهای ریزان و تقریبا بدون خار هستند. برگ های کوچک و مرکب آنها از پنج یا هفت برگچهبیضی شکل و دندانه دار تشکیل شده است……

 

رزهای مینیاتوری

رزهای مینیاتور (نام انگلیسی: Miniature Roses نام علمی: Rosa chinensis  ) مانند رزهای معمولی از خانواده گل سرخیان و شامل درختچه های کوچک با برگهای ریزان و تقریبا بدون خار هستند. برگ های کوچک و مرکب آنها از پنج یا هفت برگچه بیضی شکل و دندانه دار تشکیل شده است.

رز مینیاتوری گونه هایی گل ریز و پاکوتاه با ارتفاع چندین سانتیمتر تا 30 سانتی متر بالای سطح خاک هستند و بوته های آن ها می تواند بین 90-15 سانتی متر ارتفاع داشته و دامنه رنگ گل ها بسیار متنوع و گوناگون میباشد. رزهای مینیاتور در مناطقی که میزان کافی سرما جهت برطرف شدن خوابزمستانه دریافت کنند، رشد خوبی خواهند داشت. گل ها به صورت پرپر و کم پر ومتوسط دیده می شوند. رز مینیاتوری از گیاهان زینتی و تجاری می باشد که کاربردهای زیادی به خصوص در طراحی فضای سبز دارد، بنابراین تولید این گیاه کار بسیارارزشمندی است. رز مینیاتور را علاوه بر کاشت در بستر باغچه ها و یا حاشیهها، در گلدان نیز می توان پرورش داد.

شرایط آب و هوایی و خاکی رز مینیاتوری : به طور کلی نور زیاد و دمای خنک سبب تولید گل باکیفیت بالا در وردها می شود. گل ورد آفتاب دوست و حداقل باید 6 ساعت آفتابدر روز دریافت کند. خاک شنی رسی، لومی و یا خاکی که کمی رسی بوده ودارای 10% مواد آلی باشد، مناسب است. به طور کلی نیاز به خاک عمیق و حاصل خیز بازه کش مناسب دارد. به منظور زه کشی در مناطق پر باران، بستر کاشت را ازسطح چمن بلندتر در نظر می گیرند.

نحوه ازدیاد رز مینیاتوری :  بر خلاف رقم های تجاری مهم رز که حاصل پیوند های گوناگون میباشند، رز مینیاتوری حاصل افزایش قلمه ای تک گره و ریشه دار شدن آنهاست. برای این کار قلمه طوری تهیه می شود که 2 سانتی متر از ساقه در بالا وپایین گره حفظ شود. بهترین زمان قلمه گیری زمانی است که اولین سرما موجبریزش برگ ها شده باشد، که در مناطق سردسیری اواخر زمستا یا اوایل بهار ودر مناطق گرمسیری مانند خوزستان از بهمن تا اواسط فروردین ذکر شده است. بهاین ترتیب قلمه ها تا بهار ریشه دار شده و در پاییز به محل اصلی منتقل میشود. بهترین زمان کاشت در دوره رکود گیاه، پس از برطرفی یخ بندان است. ابتدا فواصل مکان هایی که قرار است قلمه ها در آن جا کاشته شود، مشخص میگردد. فاصله هر دو گیاه از یکدیگر 30 سانتی متر و عمق گودال نیز باید بهاندازه ای باشد که پس از کاشت، طوقه گیاه دیده شود. به طور کلی وردها برایرشد مطلوب به تأمین رطوبت کافی نیاز دارند.

کود دهی و هرس رز مینیاتوری : کودهای مخلوط حاوی پتاسیم برایجلوگیری از رشد آبدار شاخه ها موثر است. هرس رزهای مینیاتور اواخر زمستانو اوایل بهار انجام می شود. به این صورت که یک سوم تا یک دوم ساقه ها وشاخساره های جانبی کوتاه می شوند. برای هرس بازجوان سازی رز مینیاتور،ساقه های قدیمی را تا پایه قطع کرده و این عمل برای بقیه ساقه ها در سالدوم و سوم تکرار می شود.

پرورش رز مینیاتوری در گلدان  : رزهای مینیاتور را می تواندر گلدان های پلاستیکی که دارای منافذ زیادی برای رد کردن آب هستند کاشت و به درونآپارتمان منتقل نمود و از آنها گلدانی مناسب برای پشت پنجرهاتاق ترتیب داد. تعویض گلدان ها به طور سالیانه در ماه های اسفند یا فروردین انجاممی گیرد.در بهار می توان گلدان را برای مدتی به داخل ساختمان آورد . چنانچه این مدت طولانی شود و نور به اندازه کافی نباشد، ممکن است جوانه ها پوک شده وچروک خورده ومنجر به ریزش برگ ها شود.

گل   تصاویر زیبا از گل رز

گل   رز های مینیاتوری

گل   نگهداری گل رز در باغچه

گل   پرورش حرفه ای گل رز

 

 

منابع:

baghe86-pgu.blogfa.com/90022.aspx

 

agriculture.parsiblog.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
مقایسه