• کتاب کاکتوس در ۱۲۲ سال پیش…
  •   کتابی به نام   hints on cacti مربوط به سال ۱۹۸۱ که دارای ۱۱۲ صفحه بوده و حاوی اطلاعات مربوط به ۷۰۰ واریته کاکتوس و ساکیولنت میباشد….