آماریلیس ( گل شیپوری )
نام علمی: هیپسترو

 HIPPEAS- TRUM
خانواده: آماریلیداسهAMARYL- LIDACAE
نام لاتین: آماریلیسAMARYLLIS
سرزمین مادری: آمریکای جنوبی
تعداد گونه ها: 75 گونه